Dyrektywa atex a urzadzenia w strefie wybuchu metanem

oprawa oświetleniowa ledeLLK LED - liniowe oprawy świetlówkowe led EX ATEX | GRUPA WOLFF

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do wyrobów przeznaczonych do pracy w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać rygorystyczne wymagania odnoszące się nie tylko do bezpieczeństwa ale także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.


W myśl przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a także związane z tym wszelkie procedury oceny w głównej mierze uzależnione są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym określone urządzenie będzie pracowało.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać określony produkt, by mógł być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W pierwszej grupie znajdują się urządzenia, które stosuje się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, które mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa odnosi się do urządzeń, które stosuje się w innych miejscach, ale które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej szczegółowe wymagania można z łatwością odnaleźć w normach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być wyraźny, widoczny, niezniszczalny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub pojedyncze urządzenia w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.