Dyrektywa unijna psd2

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie muszą istnieć wykonane przez całe produkty, które są dane do skorzystania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z regułą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, stosowanych w konkretnych krajach członkowskich regulowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą być inne z przepisami dyrektywny, ani nie może wchodzić do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została zawarta w działanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, jakie jest związane z zastosowaniem dowolnego produktu w zakresach, w jakich potrafi być atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za określanie, czy dany produkt podlega ocenie zgodzie z racjami atex oraz za dostosowanie danego materiału do tych norm. Atest atex jest reklamowany w wypadku produktów, które szukają się w okolicy zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem jest owo dziedzinę, gdzie wydziela się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w połączeniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do większości takich substancji określa się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą wtedy istnieć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu realizuje w wypadku, jak duża część energii wychodząca z skutecznego źródła zapłonu dochodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przychodzi do wybuchu, który ma duże ryzyko dla trwania i zdrowia ludzkiego.