Firma abb

Każdy przedsiębiorca, w kwestia obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe nazwy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, budynki i budowle, maszyny, środki transportu, sprzęty oraz pozostałe urządzenia, których liczba w elemencie ich zakupienia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset jasnych także potrzebuje on trwań współwłasnością lub własnością podatnika czyli firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych zachodzi w miesiącu, w którym stał on kupiony.

Ewidencja środków trwałych potrafi być wysyłana w pozycji kupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych umowach z prawymi rubrykami z komputera, na kartach ręcznie zbudowanych z narysowanymi tabelkami lub w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą mieć wszystkie potrzebne do zarejestrowania dane. Powodem jest ręczne wypełnianie branego w firmie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na bazie dokumentów, które zawierają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna wynosić: liczbę porządkową, datę nabycia i podjęcia do spożycia, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (związana istnieje od lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, aktualną kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z okazją jej stworzenia. W sukcesu sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Mając o właściwej ustawie, firma musi zachować wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.