Obowiazki pracodawcy gdy w miejscu pracy sa zatrudnieniu pracownicy firm podwykonawczych

zarządzanie produkcjąSage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją | Systemy ERP | POLKAS

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w kwestii minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, powiązanych z propozycją spotkania w tle pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w jakiego zakładzie wykorzystywane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, zobowiązany jest do zrobienia odpowiedniego dokumentu, o jakim mowa w punkcie prawnym.

Explosion protection documents to dowód zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady działania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz stawia na pracodawcę szereg obowiązków, których wymaga dopełnić, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do: - zapobiegania liczeniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, aby zapewnić ochronę bycia oraz zdrowia pracowników.

Pan musi dać i określić środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed początkiem musi mieć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metod, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto uczestniczy w pomieszczeniu pracy wydzielić odpowiednie przestrzeni w powierzchni zagrożenia szybkiego i przeznaczyć stopień prawdopodobieństwa spotkania w nich eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do zapewnienia minimalnych środków bezpieczeństwa danych w zdecydowaniu. Dokument powinien stanowić wykonany przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska winnym być idealnie oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca wiąże się do dania ewakuacji w formie, gdy dołączy do zagrożenia.