Ocena zagrozenia wybuchem amoniak

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles), zwana też dyrektywą 94/9/WE – to zdecydowanie Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów dedykowanych do korzystania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest wspaniała większość maszyn oraz urządzeń stosowanych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy urządzeń i układów ochronnych kierowanych do używania w strefach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Jeszcze do niedawna przepisy dotyczące bezpieczeństwa w danych państwach Unii Europejskiej różniły się między sobą, co liczyło duże utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi.
Spośród obecnego czynnika powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe wzory i pewnie ułatwiła obieg materiałów w Unii Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym celem dyrektywy ATEX jest zapewnienie wolnego przepływu towarów zapewniających wielki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń danych do lektury w strefach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która wpadła w życie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną również ATEX USERS) dnia 16 grudnia 1999 roku, która z serii dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa pracy w polach, gdzie jest ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła wchodzić do 1 lipca 2003 roku i zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

 

oznaczenie CE (fr. Conformité Européenne)
numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej
symbol wykonania przeciwwybuchowego
grupa wybuchowości
kategoria urządzenia
rodzaj ochrony przeciwwybuchowej
podgrupa wybuchowości
klasa temperatur

 

Polecamy szkolenia Atex