Ochrona przeciwpozarowa sciaga

W biurze, w jakim dają pyły, ciecze, gazy lub same pary łatwopalne, zaś nie jest tam wyznaczony stref, jakie potrafiły istnieć zagrożone wybuchem, należy bezzwłocznie sporządzić kompleksowy dokument nazywany oceną zagrożenia wybuchem.
Należy pamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie stref zagrożenia wybuchem.

 

Dodatkowo w sprawę paragrafu § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw wewnętrznych i opieki z dnia 7 czerwca 2010 r. w myśli ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719), również w obiektach kiedy również same na bliskich terenach, gdzie są produkowane, magazynowane, przechowywane materiały łatwopalne albo same gdzie mogą uważać się mieszaniny mogące spowodować wybuch, przeprowadza się oceny zagrożenia wybuchem.
W tej ocenie należy bezwzględnie wskazać pomieszczenia które są zagrożone wybuchem. W miejscach oraz przestrzeniach zewnętrznych trzeba wyznaczyć odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem. Należy opracować graficzną dokumentację zawierającą klasyfikację oraz czynniki jakie mogą przynieść wybuch.

Ocena zagrożenia wybuchem winnym być zaprojektowana według obowiązujących norm europejskich, wśród nich chodzi wymienić między innymi:
• PN-EN 1127-1:2011 „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie szybcy i pomoc przed wybuchem.
• PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe – Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe.
• PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe.
Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny,
• Standard techniczny ST-IIG-0401:2010 „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia wybuchem Ocena i Stanowienie .
• PN-EN 6079-10-14 „Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych”
• PN-EN 60079-20-1 „Atmosfery wybuchowe – Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji alkoholi i par – Metody doświadczeń i dane tabelaryczne”
• PN-EN 50272-3:2007 „Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych.