Ochrona srodowiska naturalnego angielski

Zagadnienia zaufania i ochrony roli w sektorze są głównie powiązane z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na platformie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że wielka część maszyn, a dodatkowo narzędzi jest dana do robienia książek w kopalniach węgla kamiennego, w jakich potrafi przyjść zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w poszczególnej rzeczy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która sprowadza się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a i Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w kwestii unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących narzędzi i systemów ochronnych, które są oddane do użytku w sferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym końcem tej rady jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą wysoki poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa reguła nie była głównym skokiem z działu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Zgody Europejskiej. Od prawie dwudziestu lat ludzie potrzebowaliby dostosować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi obecnie w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zdobyta w trwanie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są oddane do gruntu w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem na wielkości oraz dyrektywę 82/130/EWG, która dotyczy urządzeń elektrycznych danych do operowania w okolicach zagrożonych wybuchem we wnętrzu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodności na bazie starego podejścia, były powiązane ale z narzędziami elektrycznymi, które potrzebowały spełnić wszystkie dokładnie sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że dania elektryczne są źródło zapłonu tylko w części przypadków. W klubu z obecnym, znaczone w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest prawie wystarczające do kupienia dużego zakresu ochrony, który jest proszony przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.