Wymagania bezpieczenstwa teleinformatycznego

ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zaufania i kontroli zdrowia, jakie musi spełnić wszystek produkt przeznaczony do lekturze w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie obowiązywać od 20 kwietnia 2016 r., każdy artykuł będzie potrzebował być będące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Każde urządzenia pragną istnieć założone tak, aby podczas rzeczy nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez firmy upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) skupia się z następującymi procedurami: 1. badanie standardu WE - nosi na końcu zapewnienie, że danie spełnia pewne wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura badań i prób każdego wytworzonego towaru w charakterze ustalenia zgodności z dyrektywą, 4. zapewnienie jakości materiału - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i badania wyrobów, 5. zgodność z mężczyzną - procedura do zrealizowania odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w sensu zabezpieczenia jego zgodzie z pracownikiem przedstawionym w certyfikacie badania typu WE i oczekiwaniami znanymi w dyrektywie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do głowy notyfikowanej w punkcie przechowania, dokumentacja powinna zawierać opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.